Podmienky súťaže


Herný plán súťaže “Vyhrajte čistenie fasády vášho domu 

1. Názov súťaže 

Názov propagačnej súťaže je “Vyhrajte čistenie fasády vášho domu.” Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zviditeľniť a propagovať ekologický spôsob čistenia fasád a spoločnosť TreeGuard, s.r.o., a podporiť fanúšikovskú stránku Bomba Fasáda. 

2. Organizátor súťaže 

Propagačnú súťaž “Vyhrajte čistenie fasády vášho domu” organizuje spoločnosť TreeGuard, s.r.o. so sídlom Prievozská 4D, Blok E 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51280205, zapísaná v Obchodnom registri 29. decembra 2017, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 124960/B (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len “súťaž”). 

3. Poskytovateľ výhier 

Poskytovateľom výhry je spoločnosť TreeGuard, s.r.o. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare. 

4.Všeobecné pokyny 

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť TreeGuard, s.r.o. zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať. 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže 

Propagačná súťaž trvá v termíne od 20. augusta do 3. septembra 2020 a prebieha na fanúšikovskej stránke Bomba Fasáda. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí. 

6. Pravidlá súťaže 

6.1. Do súťaže o vyčistenie fasády rodinného domu spoločnosťou TreeGuard, s.r.o. bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú otázku bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže. 

6.2 Do súťaže o vyčistenie fasády rodinného domu spoločnosťou TreeGuard, s.r.o. sa jedna osoba môže zapojiť len raz. (Jedno meno – jeden komentár). 

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže. 

7. Výhry/Ceny 

7.1 Výhrou je vyčistenie fasády rodinného domu výhercu spoločnosťou TreeGuard, s.r.o. Výhercom bude 1 osoba, ktorá získa vyčistenie fasády. Výhra sa dá použiť len na čistenie rodinného domu a nevzťahuje sa na čistenie bytového domu alebo iného objektu nespĺňajúceho parametre rodinného domu. 

7.2 Víťaza vyhlásime deň po ukončení súťaže – 4. septembra 2020 

7.3 Výhercu bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Bomba Fasáda označením v komentári. Výherca musí následne do 3 dní poskytnúť spoločnosti TreeGuard, s.r.o. svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, na ktorú mu bude elektronicky zaslaný ďalší postup pre prebratie predmetnej výhry

7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie. 

8. Odovzdanie výhry 

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhru si bude môcť výherca prebrať podľa pokynu organizátora a podľa vzájomnej dohode na realizácii. 

9. Zodpovednosť organizátora súťaže 

Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier. 

10. Osobné údaje a osobnostné práva 

Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch. 

11. Dane 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 350 € nepodliehajú zdaneniu. 

12. Osobitné ustanovenia 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.